.

Univerzitet/Sveučilište "Vitez": Prva studentska konferencija SKEI 2016

13 Siječanj 2016

Prva Studentska konferencija ekonomije i informatike (SKEI 2016) održava se u organizaciji Fakulteta poslovne ekonomije i Fakulteta informacionih tehnologija Sveučilišta ,,Vitez,,. Suorganizatori i partneri konferencije su Visoka škola modernog biznisa, Beograd i Veleučilište ,, Baltazar,, Zaprešić.

 

Studentska konferencija sa međunarodnim učešćem ima za cilj omogućiti transfer znanja i poslovni networking za učesnike: studente, profesore, gospodarstvo, ustanove i ostale zainteresirane, te prije svega pružiti mogućnost studentima završnih godina studija, kao i diplomiranim studentima da predstave svoja istraživanja i primjenjiva rješenja.

Tematske oblasti konferencije obuhvataju:
1. Menadžment i marketing
2. Poduzetništvo
3. Financije i računovodstvo
4. Poslovna informatika

Radovi trebaju biti inovativni, u cilju unapređenja znanja i rješenja iz oblasti koje tretira ova konferencija. Sve prijave, kao i radove će evaluirati programski odbor konferencije, uz prethodnu evaluaciju rada od strane mentora. Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova, ISSN 1986-5945. Prihvaćeni radovi trebaju biti i prezentirani na konferenciji.

Dostavljeni radovi studenata mogu biti iz širokog spektra gore navedenih oblasti i trebaju biti bazirani na ranije odobrenim ili odbranjenim temama i tezama u periodu od 2013. godine do kraja siječnja 2016. godine. Radovi trebaju biti inovativni, u cilju unapređenja znanja i rješenja iz oblasti koje tretira ova konferencija. Sve radove će evaluirati znanstveni odbor konferencije, uz prethodnu evaluaciju rada od strane mentora. Prijaviti se mogu studenti završnih godina studija, kao i diplomirani studenti: bachelor, magistri, doktori znanosti (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij).

Ciljne skupine konferencije su i: studenti sa drugih VŠU, diplomci, nastavnici i predavači, kao i kompanije zainteresirane za ovu tematiku.

Prijave tema do 31.01.2016. Dostava radova studenata VŠU partnera konferencije do 01.03.2016. Obavještenje o prihvatanju rada 20.03.2016.

Dostava prijava tema za vanjske učesnike 31.01.2016. Dostava radova za vanjske učesnike do 20.02.2016. Obavještenje o prihvatanju rada 20.03.2016.

Programski dio konferencije će se održati dana 07.05.2016 godine u Franšiznom centru BiH, Vitez, kongresna dvorana. /o.t./

 

 

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa