.

Javni oglas - imenovanja u organizacijama čiji je osnivač općina Novi Travnik

18 Prosinac 2015

Općina Novi Travnik je objavila 15.12.2015. godine Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JP Vilenica – Vodovod d.o.o. Novi Travnik i člana Upravnog odbora JU Dječiji vrtić Novi Travnik.

 

1. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JP Vilenica – Vodovod d.o.o. Novi Travnik i člana Upravnog odbora JU Dječiji vrtić Novi Travnik i to:

- Član Nadzornog odbora JP Vilenica – Vodovod d.o.o. Novi Travnik predstavnik osnivača - 1 pozicija

- Član Upravnog obora JU Dječiji vrtić Novi Travnik predstavnik osnivača – 1 pozicija

 

2. Opis pozicija

Članovi Nadzornog odnosno Upravnog odbora zajedno sa predsjednikom nadziru rad i poslovanje

- direktora/uprave a naročito u segmentu upravljanja i raspolaganja kapitalom i imovinom,
- utvrđuju politiku razvoja, razmatraju i usvajaju izvješće o poslovanju,
- predlažu raspodjelu i način upotrebe dobiti, odnosno način pokrića gubitaka u poslovanju te
- obavljaju i druge poslove sukladno zakonu i statutu/pravilima društva odnosno ustanove.

 

3. Kandidati za imenovanje na poziciju u Nadzornom odnosno Upravnom odboru moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete

a) Opći uvjeti za imenovanje

- da su državljani BiH
- da su stariji od 18 godina
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
- da se na njih ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine
- da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine F. BiH", broj: 12/03)
- da nisu na poziciji u zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti u smislu zakona o sukobu interesa
- da im nije pravomoćnom presudom nadležnog suda izrečena zabrana obavljanja aktivnosti koje su u nadležnosti poduzeća odnosno ustanove za koju se kandidira,
- da nisu stariji od 65 (šezdesetpet) godina na dan imenovanja
- da nisu članovi Uprave, Skupštine ili Odbora za reviziju poduzeća, odnosno Uprave ustanove u koje/u se imenuju.


b) Posebni uvjeti za imenovanje

- kandidati za člana Nadzornog odnosno Upravnog odbora moraju da imaju najmanje SSS – srednju stručnu spremu,
- da imaju najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva
- da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, komunikacijske i organizacijske sposobnosti
- da posjeduje pozitivne rezultate rada ostvarene tijekom poslovne karijere
- preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca (po mogućnosti).


Povjerenstvo će prilikom utvrđivanja prijedloga rang liste dati prednost kandidatu sa višim stepenom stručne spreme ako isti ispunjava opće i posebne uvjete.


4. Potrebni dokumenti

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
- kraći životopis, adresu i kontakt telefon
- uvjerenje o državljanstvu
- izvod iz matične knjige rođenih
- diplomu o školskoj spremi
- uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon stečene stručne spreme
- izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
- izjavu da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava BiH
- izjavu da nisu na poziciji u zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti u smislu zakona o sukobu interesa
- uvjerenje da im pravomoćnom presudom nadležnog suda nije izrečena zabrana obavljanja aktivnosti koje su u nadležnosti poduzeća odnosno ustanove za koju se kandidira

 

5. Postupak nakon isteka roka za podnošenje prijava


Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete ovog oglasa bit će pozvani na interviju.

Kandidati koji budu pozvani na inervju će popuniti obrazac u kome su dužni iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja u regulirani organ.

Nakon završenog intervijua Povjerenstvo za izbor će predložiti rang listu sa najbolje rangiranim kandidatima skupštini poduzeća (za člana NO) odnosno Općinskom vijeću (za člana UO) na dalji postupak i konačno imenovanje.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15. dana od dana posljednje objave a isti će se objaviti u „Službenim novinama FBiH“, u najmanje jednom dnevnom listu, web stranici Općine Novi Travnik, te na oglasnoj ploči Općine Novi Travnik.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu OPĆINA NOVI TRAVNIK, Kralja Tvrtka bb – Povjerenstvu za izbor u regulirane organe – sa naznakom: Prijava na javni oglas za popunu mjesta člana Nadzornog odbora JP Vilenica – Vodovod d.o.o. Novi Travnik ili člana Upravnog odbora JU Djećiji vrtić Novi Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Detaljnije informacije i tekst oglasa se mogu vidjeti na web stranici općine (www.ont.gov.ba). /o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa