.

Agencija za državnu službu FBIH raspisala Javni natječaj za pet radnih mjesta u ŽSB

15 Svibanj 2018

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine raspisala je Javne natječaje za pet upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Županiji Središnja Bosna, radi se o dva radna mjesta u Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika proračuna ŽSB, i tri radna mjesta u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova ŽSB.

Dva stručna savjetnika u Uredu za javne nabavke

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika proračuna, objavljuje javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika proračuna Županije Središnja Bosna:

01.Stručni savjetnik za provedbu javne nabave - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za praćenje i nadzor izvršenja ugovora - 1(jedan) izvršilac

01.Opis poslova: priprema provođenje svih postupaka javnih nabava ( poseban ispitni postupak) sudjeluje u radu povjerenstva koje provodi postupak javne nabave odnosno obavlja pravne poslove za povjerenstvo koje provodi postupak javne nabave, izrada nacrta ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, pribavljanje stručnih mišljenja od odgovarajućih tijela uprave, pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu Zakona o javnim nabavama, praćenja propisa , prakse URŽ, sudske prakse, objavljenih stručnih mišljenja nadležnih tijela uprave, drugi poslovi po nalogu rukovoditelja Ureda iz djelokruga radnog mjesta

02. Opis poslova:praćenje i nadzor pravilnog izvršavanja ugovora i okvirnih sporazuma u sjedištu Ureda, a prema potrebi i na terenu kod korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna, te s tim u svezi utvrđivanje stanja u tom području i posljedica koje mogu nastati, poduzimanje odgovarajućih mjera radi sprječavanja nastanka štetnih posljedica odnosno mjera za otklanjanje štetnih posljedica, usljed neizvršavanja ili nepravilnog izvršavanja ugovora, provjera urednosti ispunjenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te izdavanje uvjerenja o istom, izrada redovitih izvješća o izvšenju ugovora i okvirnih sporazuma, sudjeluje u radu povjerenstva koje provodi postupak javne nabave odnosno obavlja pravne poslove za povjerenstvo koje provodi postupak javne nabave, drugi poslovi po nalogu rukovoditelja Ureda iz djelokruga radnih mjesta

Kompletan tekst javnog konkursa možete pogledati OVDJE

Tri radna mjesta u Ministarstvu prostornog uređenja građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova ŽSB

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna, objavila je javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna:

01.Tajnik Ministarstva - 1 (jedan) izvršitelj
02.Inspektor za urbanizam i graditeljstvo - 1(jedan) izvršitelj
03.Stručni savjetnik za upravno rješavanje i normativnu djelatnost iz oblasti zaštite okoliša - 1(jedan) izvršitelj

01.Opis poslova: a) koordinira i usmjerava rad odjela u ministarstvu u cilju realizacije poslova utvrđenih Programon rada ministarstva u dogovoru s pomoćnicima ministra koji rukovode odjelima, b) upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potebnih mjera za rješavanje postojećih zadataka i problema i na taj način pomaže ministru u rukovođenju ministarstvom, c) izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge općih akata iz nadležnosti ministarstva, te izmjene i dopune tih propisa i akata koji se odnose na prava i obveze uposlenika iz radnog odnosa i nomotehničku obradu tih akata, d) daje stručna mišljenja ministru o nacrtima i prijedlozima zakona i drugih provedbenih propisa i općih akata i materijalima o kojima raspravlja Vlada Kantona na sjednicama, e)prati provedbu imovinskih zakona u FBiH, f) vrši ovlasti u rukovođenju , u smislu odgovornosti za korištenje finansijskih i materijalnih sredstava i to za namjene koje su dodjeljene sukladno važećim propisima na koje se odnose ta pitanja, g) vrši koordinaciju s Povjerenstvom za provjeru zaključenih i/ili nadovjerenih ugovora o korištenju stanova , prati rad Povjerenstva i određuje isplatu, h) izrađuje izvješće o radu ministarstva na temelju izvješća i programa odjela, i) priprema sjednice stručnog kolegija i prati realizaciju programa rada ministarstva, j) obavlja poslove od značaja za unutarnji ustroj i rad ministarstva, k) prati realizaciju poslova po nalogu ministra, l) za svoj rad odgovoran je ministru po čijem nalogu obavlja i druge poslove

02.Opis poslova:a) vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona iz oblasti prostornog uređenja i građenja i propisa donesenih na temelju ovih zakona, b) vrši inspekcijski nadzor nad izradom, provođenjem i usaglašavanjem razvojne prostorno-planske dokumentacije kantonalnog nivoa, c) vrši nadzor nad građenjem i sudionicima građenja objekata i građevina od interesa za Kanton, d) vrši najsloženije upravne poslove drugostepenog rješavanja po žalbama iz oblasti inspekcijskog nadzora nad građenjem, e) vrši nadzor nad urbanističkim suglasnostima izdatim na osnovu stručnog mišljenja za objekte i građevine iz kantonalne nadležnosti, f) vrši nadzor nad zakonitošću akata koji se rješavaju u upravnim stvarima, g)vrši nadzor nad zakonitošću rada institucija (pravnih osoba) koje imaju javna ovlaštenja iz oblasti prostornog planiranja i građenja, h) obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar i rukovoditelj ustrojstvene jedinice.

03.Opis poslova: a) vodi prvostupanjski upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari, uz primjenu federalnih i kantonalnih propisa iz oblasti zaštite okoliša (poseban ispitni postupak), b)vrši pravnu obradu stručnih mišljenja koja su temelj za donošenje rješenja u vezi sa istaknutim zahtjevima za izdavanje okolišnih dozvola, dozvola za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom i vršitelje aktivnosti koji ne podliježu obvezi pribavljanja okolišne dozvole, kao i ostale radnje u tim postupcima koje imaju pravni karakter, c) izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona , drugih propisa i općih akata iz oblasti zaštite okoliša, d) vrši izradu analiza, izvještaja i informacija i drugih stručnih analitičkih materijala u vezi sa poslovima za koje je nadležan, e)prati stanje u oblasti i s tim u vezi priprema i poduzima odgovarajuće mjere, f) obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar ili rukovoditelj ustrojstvene jedinice

Kompletan tekst javnog poziva možete pogledati OVDJE

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa