.

Općina Travnik: Javni poziv za dodjelu pomoći za obnovu stambenih jedinica za osobe sa socijalnim statusom

08 Travanj 2024

Općina Travnik objavila je Javni poziv za dodjelu pomoći za obnovu stambenih jedinica za osobe sa socijalnim statusom:

Temljem Odluke o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2024. godinu-stavka izdaci namjenjeni obnovi stambenih jedinica osobama sa socijalnim statusom, Općina Travnik objavljuje javni poziv kojim se potencijalni korisnici pomoći čije je prebivalište na području općine Travnik pozivaju da podnesu zahtjev za dodjelu pomoći za obnovu svojih stambenih jedinica za osobe sa socijalnim statusom.

Izbor korisnika se odnosi na pomoć u obnovi stambenih jedinica i to:

- obnova stambenih jedinica za osobe sa socijalnim statusom.

Poziv se ne odnosi na osobe koje imaju status raseljene osobe ili status povratnika.

Ukupna vrijednost projekta je: 50.000,00 KM

KRITERTIJI ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE

1.1. Dokaz o vlasništvu nad nepokretnom imovinom - stambenom jedinicom koja je predmet obnove:

- ZK izvadak - posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci (može se dobiti u katastru općine)

1.2. Korisnik pomoći je korisnik socijalne pomoći kod centra za socijalni rad

(rješenje nadležene institucije)

1.3. Korisnik pomoći i članovi njegove obitelji imaju ukupna primanja do 495,12 KM

1.4. Korisnik pomoći ili član njegove obitelji ostvaruju pravo po osnovu pripadnosti dvjema ili više posebnih katergorija

1.5. Broj članova kućanstva – kućna lista, dostaviti:

- svaki punoljetni član obitelji (ovjerene kopije osobne iskaznice).

- svaki maloljetni član (rodni list)

1.6. Pismo namjere


Mjesto podnošenja zahtjeva i dokumentacije: Potencijalni korisnik će prijavu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija dostaviti na adresu općine Travnik, na protokol Općine u zatvorenoj koverti sa naznakom “Odboru za odabir korisnika Općinske pomoći, ZA JAVNI POZIV – ZA OSOBE SA SOCIJALNIM STATUSOM - NE OTVARAJ, ili putem pošte preporučeno na adresu:Općina Travnik, Konatur bb/protokol/, 72270 Travnik

Odabir korisnika će vršiti Odbor za izbjeglice, raseljene osobe i dijasporu, koji je imenovan od Općinskog vijeća Travnik a nakon usaglašavanja liste korisnika, istu istaknuti na oglasnoj ploči s naznačenim rokom za prigovor.


Zahtjevi za aplikaciju i sve potrebite informacije mogu se dobiti u općini Travnik: Služba za infrakstrukturne projekte, obnovu, izbjeglice, raseljene osobe/lica i stambene poslove, kontakt telefon 030/511-829 i 030/509-062


VRIJEME TRAJANJA POZIVA: Vrijeme za podnošenje prijava na Javni poziv traje od 08.04.2024. godine do 08.05.2024. godine.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa