.

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Travnik- Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2024. godinu

15 Travanj 2024

Program utroška sredstava iz Proračuna Općine – Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2024 g. temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Proračunu Općine Travnik za 2024.g sa pozicije „Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“.

Raspoloživi iznos sredstava za subvencije poticaja razvoja, poduzetništva i obrta u 2024. godini utrošit će se za sufinaciranje unapređenja rada registrirane djelatnosti tj. kupovinu osnovnih sredstava za obavljanje obrtničke djelatnosti.

Poticajna sredstva namijenjena su za sufinaciranje unapređenja rada registrovane djelatnosti - kupovinu osnovnih sredstava u iznosu do 5.000,00 KM po korisniku. Komisija će definisati iznos sredstava po korisniku.

II KRITERIJI

Kriteriji za dodjelu poticajnih sredstava su:

1) Registracija obrta
- Novo registrovani obrt 30 bodova
- Registrovani obrt 0 bodova

2) povećanje uposlenosti
- 2 i više novouposlenih 10 bodova
- 1 novouposleni 5 bodova
- nisu planirali uposljavati 0 bodova

3) Broj uposlenih
- 5 i više uposlenih 10 bodova
- 2-4 uposlena 5 bodova
- jedan uposleni 0 bodova

4) Pripadnost ciljnoj skupini

- Skupine mladi do 35 godina starosti 10 bodova
- Skupine žene 5 bodova
- Ostale skupine 0 bodova

5) Učešće u sufinasiranju
- 50 % i više sufinasiranje 10 bodova
- Do 50% sufinasiranja 5 bodova
- Bez sufinasiranja 0 bodova

U situaciji da kandidati imaju isti broj bodova prednost imaju:
- nezaposleni kandidati
- kandidati koji do sada nisu koristili općinske poticaje samozapošljavanja.
Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti po kandidatu je 70 bodova.

III PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u Javnim pozivima po ovom Programu imaju sva lica koja su registrovala ili će registrovati obrt osnovna djelatnost na području Općine Travnik.

Aplikant može podnijeti samo jedan zahtjev za sredstvima.

IV IZUZEĆE OD PRAVA NA PODSTICAJ

Podsticaj po ovom progamu ne može se dodjeliti za:

a) organizaciju igara na sreću, kockanja i klađenja,
b) proizvodnja i prodaja duhanskih proizvoda
c) proizvodnju i prodaju alkoholnih pića
IV DOKUMENTACIJA

Za ostvarivanje predmetnih podsticaja kandidati su uz prijavu na Javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Rješenje o registraciji djelatnosti (za one koji su registrovani)
- Uvjerenje Porezne uprave da obrtnik nema obaveza po osnovu poreza (za one koji su registrovani)
- Ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja poticajnih sredstava, registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o realizaciji Programa, a o čemu će se vršiti provjera uvidom u Registar djelatnosti koji se vode u Općini. Poduzetnici koji se odjave prije isteka roka od 12 mjeseci dužni su da vrate dobivena sredstva,
- Izjavu o broju uposlenih radnika
- Ovjerenu izjavu o broju radnika koje će uposliti u periodu trajanja Ugovora potpisanog u skladu sa ovim Programom
- Ovjerenu izjavu o korišćenju općinskih podsticaja
- Ovjerenu izjavu o učešću u sufinasiranjua
Dostavljeni dokumenti mogu biti orginalni dokumenti ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca.

V ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta Općine Travnik- subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2024. godinu ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom predaju se na protokol Općine Travnik ili putem pošte na adresu:

Općina Travnik
Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
Ul. Konatur bb
72270 Travnik

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik - subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2024 godinu“ sa naznakom „Ne otvaraj“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Liste odabranih korisnika bit će objavljenje na oglasnim pločama i web stranici Općine Travnik.

 

PRIJAVNI OBRAZAC na Javni poziv za dodjelu sredstava - Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta u 2024. godini na području općine Travnik

Izjava za prijavu na Javni poziv za dodjelu sredstava Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta u 2024. godini na području općine Travnik.

Obrazac Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava osvarenih kroz subvencioniranje poticaja, razvoja i obrta u 2024. godini.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa