.

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine raspisala je Javne natječaje za pet upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Županiji Središnja Bosna, radi se o dva radna mjesta u Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika proračuna ŽSB, i tri radna mjesta u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova ŽSB.

Hrvatska bolnica „Dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila prima u radni odnos medicinske sestre-tehničare, za rad na određeno vrijeme, – pet izvršitelja.

Općina Travnik je raspisala natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja sa područja općine Travnik u akademskoj 2017./2018.godini, redovnim studentima i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja.

OVDJE se mogu preuzeti tekstovi konkursa , prijavni obrazac i potrebne izjave.

Federalna novinska agencija (FENA) traži dopisnike-reportere iz sjedišta osam županija u Federaciji BiH

Kazneno-popravni Zavod poluotvorenog tipa Busovača objavljuje Javni oglas za prijem u radni odnos u svojstvu pripravnika

U tijeku su razgovori za vodeće pozicije u državnim agencijama, institucijama, Oružanim snagama, Tužiteljstvu, koje bi trebalo preuzeti u sljedeće četiri godine sukladno sadašnjem rasporedu koji je utvrđen ranijim međustranačkim dogovorima.

Ministarstvo obrane BiH danas je raspisalo natječaj za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu časnika Oružanih snaga BiH (OSBiH).

Poduzeću “Palavra” d.o.o. Nova Bila potrebne tri djelatnice za rad u proizvodnji. Svi zainteresirani za posao se mogu prijaviti  u poduzeću.

Zbog pojačanog obima posla Nobil d.o.o. Nova Bila raspisuje natječaj za šest radnih mjesta:

Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branitelja (Službene novine KSB broj 7/16) i članka 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju, Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija djeci branitelja za akademsku 2016/2017 godinu

I . Pravo na dodjelu stipendije

Kantonalna uprava za branitelje raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2016./2017. godinu redovnim studentima prvog ciklusa II., III. i IV. godine studija, i integralnog studija II., III., IV., V. i V.I godine.

II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

 • djeca branitelja bez oba roditelja,
 • djeca poginulih branitelja,
 • djeca umrlih vojnih invalida,
 • djeca ratnih vojnih invalida,
 • djeca mirnodopskih vojnih invalida,
 • djeca nositelja ratnog priznanja – odličja,
 • djeca razvojačenih branitelja.

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave:

 • studenata prve godine studija,
 • studenata koji su upisali drugi ili treći ciklus studija,
 • studenata koji su smješteni u studentske domove,
 • vanrednih studenata,
 • studenata - apsolvenata,
 • studenata koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisali istu godinu studija,
 • studenata koji primaju stipendiju drugog davatelja,
 • studenata koji žive u zajedničkom kućanstvu čiji prihod po članu prelazi iznos od 400,00 KM,
 • studenata koji sa danom objave natječaja navršavaju 25. godina života,
 • studenata koji su zasnovali bračnu zajednicu.

Prihod iz točke 8. ne odnosi se na djecu bez oba roditelja i djecu poginulih branitelja.

Ukoliko se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student dao netočne podatke ili dokumente koji se traže ovim natječajem isti se eliminira iz daljnjeg postupka dodjele stipendija.

Stipendija može biti dodjeljena samo jednom studentu iz obiteljskog kućanstva.

IV. Uz prijavu na natječaj prilaže se:

 • original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o prebivalištu ili ovjerenu kopiju osobne iskaznice, ne stariju od 60 dana,
 • uvjerenje o redovnom studiju iz kojeg je vidljivo da je prvi put upisana navedena godina studija, original ili ovjerena kopija,
 • izjava studenta da ne prima stipendiju drugog davatelja, ovjerena u Općini, ne starija od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
 • izvod iz matične knjige umrlih za oca, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,
 • izvod iz matične knjige umrlih za majku, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,
 • za obitelji poginulih i ratne vojne invalide, uvjerenje o visini obiteljske ili osobne invalidnine, ne starije od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
 • za dobitnike ratnih priznanja rješenje o mjesečnom novčanom dodatku, original ili ovjerena kopija,
 • za dobitnike ratnih priznanja koji nemaju pravo na mjesečni novčani dodatak, ovjerena kopija ratnog priznanja,
 • za razvojačene branitelje, uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama, original ili ovjerena kopija,
 • izjava o zajedničkom kućanstvu, ne starija od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
 • kopiju tekućeg računa,
 • uvjerenje o upisu u tekuću školsku godinu, za djecu koja su redovni učenici osnovnih i srednjih škola ili redovni studenti, original ili ovjerena kopija,
 • izvod iz matične knjige rođenih za djecu predškolskog uzrasta, original ili ovjerena kopija,
 • izvod iz matične knjige vjenčanih za roditelje podnositelja prijave, ne stariji od šest mjeseci, original ili ovjerena kopija,
 • uvjerenje Službe za zapošljavanje za članove kućanstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih osoba a stariji su od 15 godina, ne starije od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
 • uvjerenje MIO da se član kućanstva ne nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika, za nezaposlene članove kućanstva koji se ne vode na evidenciji Službe za zapošljavanje, ne starije od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
 • uvjerenje o visini plaće za bilo koji mjesec u zadnja 2 mjeseca – original ili ovjerena kopija,
 • ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti uvjerenje o visini prosječne plaće dostavlja uvjerenje MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika (radnici na čekanju), ne stariji od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
 • ček MIO o visini mirovine (obiteljska mirovina, starosna mirovina, invalidska mirovina), ne stariji od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
 • dokaz o visini inostrane mirovine, ne stariji od 60 dana, original ili ovjerena kopija,

V. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na prihode zajedničkog kućanstva.

VI. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja.

VII. Stipendija za akademsku 2016./2017. godinu isplaćuje se u  deset jednakih mjesečnih rata u novčanom iznosu od 150,00 KM mjesečno.

VIII. Natječajni postupak provodi se sukladno sa Pravilnikom o ostvarivnju prava na stipendiju.

IX. Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom podnose se Kantonalnoj upravi za branitelje putem pošte, na adresu Stanična 43. Travnik.

Lista prioriteta za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Vlade KSB.

X. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

XI. Prijava i dokumentacija za dodjelu stipendije ne vraća se podnosiocu zahtjeva.

Prijavu na natječaj možete preuzeti ovdje.

D I R E K T O R
Esad Crnica

Stranica 2 od 8

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa