.

JU BOLNICA TRAVNIK: Oglas za prijem više djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

17 Lipanj 2020

Na osnovu donešene odluke o raspisivanju oglasa broj:10- 5562 od 15.6.2020.godine, v.d. Direktor Javne ustanova Bolnica Travnik, raspisuje

O G L A S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme:

1) Tri (3) medicinske sestare – tehničara – u Službi neurologije i psihijatrije,

2) Tri (3) medicinske sestre tehničara – u Internoj službi

3) Jedne (1) medicinske sestre –tehničara – u Hirurškoj službi

4) Dvije (2) instrumentarke – u Hirurškoj službi

5) Tri (3) medicinske sestre – tehničara – u Ginekološko porođajnoj službi

6) Dvije (2) medicinske sestre – tehničara u CIT-u u Službi anestezije i reanimacije

7) Dvije (2) anestetičara – u Službi anestezije i reanimacije

8) Jednog (1) farmaceutskog tehničara – u Službu za snabdijevanje lijekovima i sanitetskim materijalom,

9) Jedne (1) sestre akušerke – u Ginekološko porođajnu službu,

10) Dva (2) laboratorijska tehničara – u Biohemijsko hematološku službu i Službu za mikrobiologiju i

11) Jednog (1) KV krojača – u Tehničku službu

 

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

 

Pod tačkama 1),2),3),4),5) i 6)

– završenu srednju medicinsku školu opšteg smjera

– položen stručni ispit

– važeću licenca za samostalana rad

 

Za tačke 1),4) i,5)

– 1 godina radnog iskustva

 

Za tačke 2),3), i 6)

-6 mjeseci radnog iskustva

 

Pod tačkom 7)

– završenu višu medicinsku školu / srednju medicinsku školu opšteg smjera

-položen stručni ispit

-važeća licenca za samostalan rad

-1 godina radnog iskustva

 

Pod tačkom 8)

– završenu srednju farmaceutsku školu

– položen stručni ispit

– važeću licenca za samostalan rad

– 6 mjeseci radnog iskustva

 

Pod tačkom 9)

– završenu srednju medicinsku za zanimanje sestra akušerka

– položen stručni ispit

– važeću licenca za samostalan rad

– 1 godina radnog iskustva

 

Pod tačkom 10)

– završenu srednju medicinsku školu laborantskog smjera

– položen stručni ispit

– važeća licenca za samostalan rad i

– 1 godina radnog iskustva

 

Pod tačkom 11)

-završenu školu za KV krojača i

-6 mjeseci radnog iskustva

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

 

-Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu) uz širu biografiju za sve tačke oglasa

-Ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi

za tačku 1),2),3),4),5) i 6) srednjoj medicinskoj školi opšteg smjera
za tačku 7) višoj medicinskoj ili srednjoj medicinskoj školi opšteg smjera
za tačku 8) srednjoj farmaceutskoj školi
za tačku 9) srednjoj medicinskoj školi akušerskog smjera
za tačku 10) srednjoj medicinskoj školi laborantskog smjera
za tačku 11) srednjoj školi za KV krojača

 

-Ovjerene kopije svjedožbi I,II,III i IV razreda

za tačku 1) 2),3),4),5) i 6) srednje medicinske škole opšteg smjera
za tačku 7) prosjek ocjena o završenoj višoj medicinskoj školi ili svjedožbe srednje medicinske škole opšteg smjera
za tačku 8) srednje farmaceutske škole
za tačku 9) srednje medicinske škole akušerskog smjera
za tačku 10) srednje medicinske škole laborantskog smjera
za tačku 11) svjedožbe I,II i III razreda završene srednje škole za KV krojača

 

–Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za tačke 1), 2),3),4),5),6)7),8),9) i 10)

-Važeće licence za samostalan rad za tačke 1),2),3),4),5),6),7),8),9) i 10)

-Potvrda o radnom iskustvu za sve tačke oglasa

-Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti (odnosi se za sve tačke oglasa)

-Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH (odnosi se za sve tačke oglasa).

Obavijest o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana _________2020.godine, a integralni tekst oglasa na web stranici JU Bolnica Travnik i Službi za zapošljavanje Općine Travnik i ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene oglasom Komisije za provođenje javnog oglasa će održati intervjuu i pismeni test , a za tačku 11) i praktični rad.

 

O terminu intervjua, pismenog testa i praktičnog rada kandidati će biti upoznati putem javnog poziva na web stranici JUBolnica Travnik.

 

Ocjenu kandidata prijavljenih na oglas vršiti će se po odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK i Odluke v.d.direktora o bodovanju kandidata za prijem radnika u J.U.Bolnica Travnik broj:10-1059 od 31.1.2020.godine.

 

Radni odnos na neodređeno vrijeme će se zasnovati sa najuspješnijim kandidatima uz uslov probnog rada koji je za SSS – tri (3) mjeseca, a za VŠ – četiri (4) mjeseca.

Napomena: Izabrani kandidati će biti u obavezi da u određenom roku dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje bude primljeni.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: JU Bolnica Travnik sa naznakom za “Komisija za provođenje javnog oglasa“ ”, Ul. Kalibunar bb.Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa